• Regulamin - Ogólny

  I. INFORMACJE OGÓLNE

  Operatorem Systemu Rezerwacji Biletów Lotniczych, Ubezpieczeń Podróżnych, Usług Hotelowych oraz Transferowych, zwanym dalej “Systemem Rezerwacji” na portalu www.toptur.pl jest Top Podróże, z siedzibą w Szczecinie przy Placu Zwycięstwa 1.

  Warunkiem korzystania z Systemu Rezerwacji oraz Telefonicznego Centrum Obsługi Klienta w portalu www.toptur.pl jest akceptacja wszystkich podanych niżej warunków regulaminu. Akceptacja stanowi oświadczenie woli i stwarza prawne zobowiązanie pomiędzy Użytkownikiem, a Top Podróże.

  Klient jest uprawniony do nieodpłatnego kopiowania, odtwarzania i utrwalania treści niniejszego Regulaminu bez możliwości jego komercyjnego użytku.

  II. DEFINICJE

  Podane niżej pojęcia oznaczają:

  System Rezerwacji – program umożliwiający Użytkownikowi wyszukiwanie:

  połączeń lotniczych krajowych i międzynarodowych dla dowolnie zdefiniowanej pary miast oraz dokonanie wyceny tych połączeń i zakupu biletu lotniczego,

  • możliwości wyceny i zakupu ubezpieczenia podróżnego,
  • możliwości skorzystania z usług hotelowych w dowolnie wybranym mieście (kraj i zagranica) w dowolnie wybranym okresie, przy jednoczesnej możliwości wyceny usług i ich zamówieniu (rezerwacja hotelowa),
  • możliwości skorzystania z usług transferowych na/z lotniska,
  • możliwość wyszukania i rezerwacji imprez turystycznych poszczególnych organizatorów turystyki.

  Użytkownik – osoba korzystająca z Systemu Rezerwacji, Telefonicznego Centrum Obsługi Klienta. Użytkownik może być także określany jako Klient, Odbiorca, Pasażer.

  Linie “Low Cost” – linie lotnicze wymienione w punkcie II Regulaminu Biletów Lotniczych.

  UWAGA LINIE “LOW COST” NIE PODLEGAJĄ ogólnym warunkom przewozu zawartym w przepisach IATA. Poszczególne linie lotnicze podlegają odpowiednio regulaminom wymienionym w punkcie II Regulaminu Biletów Lotniczych.

  Elektroniczny instrument płatniczy – każdy instrument płatniczy, w tym z dostępem do środków pieniężnych na odległość, umożliwiający posiadaczowi dokonywanie operacji przy użyciu elektronicznych nośników informacji lub elektroniczną identyfikację posiadacza niezbędną do dokonania operacji, w szczególności instrument pieniądza elektronicznego lub kartę płatniczą.

  Karta płatnicza – karta identyfikującą wydawcę i upoważnionego posiadacza, uprawniającą do dokonywania zapłaty, a w przypadku karty wydanej przez bank lub instytucję ustawowo upoważnioną do udzielania kredytu – także do dokonania zapłaty z wykorzystaniem kredytu, w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, Nr 126, poz. 1070, Nr 141, poz. 1178, Nr 144, poz. 1208, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1385 i 1387 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 60, poz. 535, Nr 65, poz. 594, Nr 228, poz. 2260 i Nr 229, poz. 2276 oraz z 2004 r. Nr 64, poz. 594, Nr 68, poz. 623 i Nr 91, poz. 870).

  III. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  System Rezerwacji udostępniony jest przez Top Podróże z siedzibą w Szczecinie (kod pocztowy 70-233), przy Placu Zwycięstwa 1, NIP 851-107-60-72, Regon 812070756,

  Poniższy dokument określa reguły stanowiące prawne podstawy korzystania z Systemu Rezerwacji.

  Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Systemu Rezerwacji, do przestrzegania niniejszego regulaminu.

  Rezerwacja i zakup poszczególnych produktów oferowanych przez System Rezerwacyjny jest transakcją jednostkową. Zakup każdego produktu podlega warunkom szczegółowym wskazanym w działach VII do IX niniejszego regulaminu.

  IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA ZA KORZYSTANIE Z SYSTEMU REZERWACJI

  Użytkownik potwierdza, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych i do zaciągania prawnie wiążących zobowiązań, zaś akceptując poniższe warunki przejmuje na siebie pełną odpowiedzialność finansową za korzystanie z Systemu Rezerwacji.

  Użytkownik zapewnia, że będzie korzystał z Systemu w zakresie dokonywania zapytania o rezerwację, zakupu biletu lotniczego oraz złożenia rezerwacji i zakupu na dostępne w portalu usługi opisane w niniejszym Regulaminie wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, unikając jakichkolwiek działań pozaprawnych.

  Zabrania się Użytkownikowi dokonywania zapytania o rezerwację z użyciem fałszywego lub cudzego nazwiska oraz dokonywania płatności za zarezerwowane bilety lotnicze lub inne usługi fałszywą bądź cudzą kartą kredytową, bez zgody właściciela karty kredytowej. Takie działania będą bezzwłocznie zgłaszane właściwym organom ścigania.

  V. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

  Top Podróże zastrzega, że korzystanie z Systemu Rezerwacji odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika. Nie udziela się również żadnej gwarancji, że korzystanie to przebiegało będzie bez usterek, wad, przerw czy braku możliwości połączenia z Systemem i co do tego, że rezultat poszukiwań w Internecie sprosta oczekiwaniom Użytkownika co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji. Top Podróże nie gwarantuje ponadto, iż w chwili następnej po otrzymaniu wyniku wyszukiwania nie pojawią się w Systemie, lub innych systemach wyszukiwania biletów lub rezerwacji usług inne oferty, niż uprzednio wyszukane przez System. Taka gwarancja nie będzie też miała zastosowania do przeszłości. Otrzymanie wyniku wyszukiwania, o ile nie zostanie następnie niezwłocznie potwierdzone dokonaniem Rezerwacji w sprawnym i poprawnie działającym Systemie Rezerwacji, nie stwarza po stronie Klienta roszczenia o zawarcie umowy pośrednictwa w sprzedaży biletów lub innych usług.

  VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  Top Podróże w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników i niniejszym oświadcza, iż nie udostępnia informacji o Użytkownikach stronie trzeciej, za wyjątkiem sytuacji i zakresów niezbędnych do prawidłowego wykonania transakcji dokonywanych przez Użytkowników poprzez skorzystanie z oferty poprzez użycie Systemu Rezerwacji.

  W przypadku korzystania z Systemu Rezerwacji, oferowanego na stronie www.toptu.pl Użytkownicy proszeni będą o podanie określonych danych osobowych, niezbędnych do prawidłowego założenia rezerwacji i wystawienia biletu lotniczego lub innego dokumentu związanego z obsługą podróży. W związku z charakterem usługi, jaką jest zapytanie o rezerwację i zakup biletu lotniczego lub innej usługi turystycznej, informacja zawierająca imię, nazwisko, płeć oraz w przypadku dzieci, młodzieży i seniorów wiek, przekazywana jest bezpośrednio do systemu rezerwacji linii lotniczych obsługujących wybrane przez Użytkownika połączenia lotnicze lub do właściwych hoteli lub innych operatorów właściwych, dostępnych w portalu usług – w przypadku rezerwacji danych usług. Użytkownik, korzystając z systemu wyraża zgodę na takie przetwarzanie i przekazywanie jego danych osobowych.

  Dokonując zapytania o rezerwację, zakupu biletu lotniczego lub rezerwacji innych dostępnych w portalu usług Użytkownik przekazuje informacje na swój temat. Informacje te gromadzone w bazie danych Top Podróże służą wyłącznie do własnego użytku i umożliwiają analizę zamówień oraz zapotrzebowań ze strony Klientów. Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie jego danych osobowych, a także danych osób, z którymi zamierza odbyć podróż lotniczą, lub skorzystać z innych usług, niezbędnych dla Systemu Rezerwacji do podjęcia czynności wyszukiwawczych i rezerwacyjnych.

  Top Podróże dołoży wszelkich starań, aby Użytkownicy Systemu Rezerwacji mieli pełen dostęp do nowych produktów, usług, promocji i cenników oferowanych na stronie www.toptur.pl

  W związku z tym Top Podróże zastrzega sobie prawo do informowania Użytkowników o wszelkich akcjach promocyjnych przeprowadzanych przez www.toptur.pl Taka informacja będzie traktowana przez Użytkownika jako zamówiona informacja handlowa w rozumieniu stosownych przepisów.

  Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z opcji otrzymywania informacji promocyjnych poprzez wysłanie na adres biuro@toptur.pl oświadczenia woli rezygnacji.

  Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik potwierdza prawdziwość podanych przez siebie danych osobowych i zgodnie z artykułem 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 roku wyraża zgodę na ich przechowywanie i inne przetwarzanie w bazie danych Systemu Rezerwacji. Użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu i do modyfikowania podanych informacji.

  VII. SKŁADANIE REZERWACJI LOTNICZYCH, ZAKUP BILETU, FORMY PŁATNOŚCI I DOSTARCZENIA BILETU LOTNICZEGO

  Zasady rezerwacji, zakupu, formy płatności i dostarczania biletu lotniczego określa Regulamin Biletów Lotniczych.

  VII. SKŁADANIE ZAPYTAŃ I REZERWACJI USŁUG HOTELOWYCH, FORMY PŁATNOŚCI

  Zasady składania zapytań i rezerwacji usług hotelowych, formy płatności za usługi określa Regulamin Rezerwacji Hoteli.

  VIII. SKŁADANIE ZAPYTAŃ I ZAKUP UBEZPIECZEŃ PODRÓŻNYCH

  Zasady składania zapytań i zakupu, formy płatności i dostarczania potwierdzenia zawarcia umowy ubezpieczenia określa Regulamin Zawierania Umów Ubezpieczeń Podróżnych.

  IX. SKŁADANIE ZAPYTAŃ I REZERWACJI IMPREZ TURYSTYCZNYCH, FORMY PŁATNOŚCI

  Zasady składania zapytań i rezerwacji imprez turystycznych, formy płatności za imprezy turystyczne określa Regulamin Rezerwacji Imprez Turystycznych.

  XI. REKLAMACJE

  Reklamacje w zakresie dokonanych rezerwacji i zakupów biletów i innych usług turystycznych można zgłaszać w terminie 7 dni od momentu dostarczenia biletu lub innych dokumentów związanych z obsługą podróży w formie pisemnej w biurze Top Podróże, pl. Zwycięstwa 1, 70-233 Szczecin albo za pomocą poczty elektronicznej na adres: biuro@toptur.pl.

  O przyjęciu reklamacji i wyniku jej rozpatrzenia Top Podróże poinformuje Klienta w terminie 30 dni od jej otrzymania.

  XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Top Podróże zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian w treści Regulaminu. Każdy Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu przed dokonaniem rezerwacji i jest każdorazowo związany postanowieniami Regulaminu z chwili dokonywania rezerwacji i zakupu biletów oraz innych usług turystycznych.
  2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U.00. nr 22 poz.2).
  3. Top Podróże nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe po stronie Klienta wynikające z faktu nie odbycia podróży z powodu strajku pracowników linii lotniczych, pracowników portów lotniczych, jak również za szkody powstałe w wyniku strajku służb obsługujących hotele, wykonanie pozostałych wymienionych w Regulaminie usług, lub w efekcie działania siły wyższej.
 • Regulamin - Bilety Lotnicze

  I. SKŁADANIE REZERWACJI LOTNICZYCH, ZAKUP BILETU, FORMY PŁATNOŚCI I DOSTARCZENIA BILETU LOTNICZEGO, FAKTURY

  1. Top Podróże w przypadku linii lotniczych akredytowanych w IATA (International Air Transport Association) poprzez udostępnianie Użytkownikom oferty tych linii działa w charakterze agenta tych linii lotniczych – podmiotami świadczącymi usługi lotnicze wobec Użytkownika oraz ponoszące odpowiedzialność ze względu na niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie przelotu będą konkretne linie lotnicze w imieniu i na rzecz których działa Top Podróże, a których nazwa zostaje wskazana w trakcie procesu rezerwacyjnego jak również na bilecie doręczonym Użytkownikowi.
  2. W przypadku linii lotniczych niskokosztowych (tzw. Low Cost) Top Podróże działa w charakterze pośrednika dokonującego w tych liniach lotniczych czynności faktycznych związanych z realizacją i doręczeniem biletu zamówionego w tych liniach lotniczych ściśle wg wskazań Użytkownika i w jego imieniu, a przekazywanych za pośrednictwem Systemu Rezerwacyjnego lub Telefonicznego Centrum Obsługi Klienta. Realizacja usługi jak rozpatrzenie procedury reklamacyjnej podlega ogólnym warunkom tych przewoźników wskazywanych w trakcie procesu rezerwacyjnego.
  3. W przypadku połączeń czarterowych organizowanych przez organizatora turystycznego Top Podróże działa jako agent i udostępnia warunki wskazane przez podmiot organizujący przelot. Odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi czarteru ponosi organizator.
  4. Stronami umowy przewozu jest zawsze konkretnie wskazany i określony w ofercie usługodawca świadczący usługi przewozu lotniczego będące przedmiotem umowy. Zawierane za pośrednictwem Top Podróże umowy, o których mowa powyżej są zawierane i realizowane na podstawie ogólnych warunków umów poszczególnych usługodawców z którymi umowę zawiera Użytkownik i taryf lotniczych tych przewoźników.
  5. Zapytanie o rezerwację – Użytkownik dokonuje zapytania o rezerwację wybierając jedną z zaproponowanych przez System opcji na połączenie lotnicze oraz poprzez wprowadzenie do kwestionariusza osobowego wszelkich niezbędnych danych, co do których przetwarzania informacje określa pkt VI Regulaminu.
  6. Potwierdzenie zapytania i zmiana ceny:
   1. Użytkownik otrzymuje na podany przez siebie adres poczty elektronicznej potwierdzenie zapytania, zawierające oprócz numeru rezerwacji, informację o wybranym połączeniu, całkowitej cenie biletu lotniczego oraz formie płatności. Cena biletu lotniczego wyrażana jest w PLN, lub innej walucie określonej w formularzu zapytania. Na cenę biletu lotniczego składają się w szczególności: taryfa netto, opłaty lotniskowe oraz bezzwrotna opłata transakcyjna za wystawienie biletu. Cena biletu nie jest gwarantowana do momentu otrzymania płatności przez Top Podróże, usługa zostanie wykupiona na rzecz Klienta w cenie dostępnej w Systemie w momencie dokonania zapłaty, lub wystawienia biletu w przypadku płatności elektronicznym urządzeniem płatniczym.
   2. Użytkownik przed dokonaniem płatności zobowiązany jest do sprawdzenia poprawności danych zawartych w przesłanym potwierdzeniu oraz informacji o terminie opłacenia rezerwacji w celu wykupienia biletu w cenie wskazanej podczas wyszukiwania w Serwisie www.toptur.pl
  7. Zakup biletu lotniczego:
   1. Użytkownik może dokonać zakupu biletu lotniczego pod warunkiem wprowadzenia prawdziwych danych osobowych do Systemu Rezerwacji. Przed dokonaniem zakupu biletu lotniczego, obowiązkiem Użytkownika jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i jego akceptacja oraz zapoznanie się z warunkami taryfy dotyczącymi wybranego przez Użytkownika połączenia lotniczego. Za czynności związane z wystawieniem biletu Top Podróże pobiera bezzwrotną opłatę transakcyjną w wysokości określonej co do konkretnego lotu.
   2. Zrozumienie warunków rządzących daną taryfą pomoże Użytkownikowi dokonać wyboru najatrakcyjniejszego cenowo połączenia lotniczego, a także pozwoli zminimalizować koszty ewentualnej anulacji biletu lotniczego.
   3. Jeżeli cena różni się w zdecydowany sposób od oczekiwanej, może mieć to związek z brakiem miejsc w najtańszych klasach ekonomicznych. Prosimy sprawdzać daty wylotu i powrotu w sąsiednich terminach.
   4. Po otrzymaniu zgłoszenia rezerwacji Top Podróże może kontaktować się z Użytkownikiem celem zweryfikowania danych Użytkownika i potwierdzenia oferty. W przypadku niemożności skontaktowania się z Użytkownikiem Top Podróże dokonuje rezerwacji, zgodnej ze zgłoszeniem w przypadku wpłaceniu przez Użytkownika kwoty odpowiadającej co najmniej cenie biletu wraz z usługami dodatkowymi określonymi przez Użytkownika oraz opłatą transakcyjną.
   5. Jeżeli Państwa podróż wymaga dodatkowego serwisu (np. specjalny posiłek, naliczenie punktów w programie frequent flyer, przelot ze zwierzęciem, nadbagaż, specjalny bagaż kabinowy, dziecko bez opieki, dodatkowa opieka dla pasażera, pomoc dla inwalidy, kołyska dla dziecka i inne) prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy. Prośby pasażerów są rozpatrywane przez linie lotnicze w miarę możliwości.
   6. Top Podróże zastrzega sobie możliwość odmowy wystawienia biletu w przypadku gdy zastosowana (wybrana przez Użytkownika) taryfa nie jest zgodna z jej przeznaczeniem zgodnie z warunkami sprzedaży w ramach danej oferty, lub istnieją inne uzasadnione ograniczenia w umowach między liniami lotniczymi, na które Top Podróże nie ma wpływu.
  8. Formy płatności:
   1. Akceptowane są trzy formy płatności za bilety lotnicze zakupione na stronie www.toptur.pl:
    • płatność elektronicznym narzędziem płatniczym,
    • płatność przelewem,
    • lub wpłata gotówkowa.
   2. Wyboru preferowanej formy płatności dokonują Użytkownicy w kwestionariuszu osobowym Systemu Rezerwacji,
   3. Płatności za bilety “Low Cost” dokonywane są wyłącznie elektronicznym narzędziem płatniczym w trakcie zakupu on-line lub przelewem w przypadku złożenia zamówienia na taką usługę w formularzu rezerwacyjnym lub za pośrednictwem infolinii przy czym należy wskazać, iż wpłata powinna być złożona niezwłocznie z uwagi na możliwość zmiany ceny przez linie lotnicze,
   4. Zapłaty przelewem można dokonać wyłącznie za bilety lotnicze rezerwowane w www.toptur.pl z co najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem. Wybierając jako formę płatności “przelew”, Użytkownik zobowiązany jest wpłacić w terminie 24 godzin od zgłoszenia rezerwacji, kwotę należną Top Podróże kupowany bilet lotniczy,
   5. Wpłaty gotówkowe i płatności przelewem należy dokonać na rachunek: Top Podróże, Pl. Zwycięstwa 1, 70-233 Szczecin,
    • Bank PKO S.A. VII/O Szczecin
    • Nr. konta: 95 1240 1864 1111 0000 2206 0983
   6. Na przelewie należy podać imię i nazwisko Użytkownika (Pasażera) oraz numer rezerwacji. Bilety lotnicze opłacane przelewem lub wpłatą gotówkową wystawiane są przez Top Podróże w dniu, w którym kwota należna za kupowany przez Użytkownika bilet lotniczy została zaksięgowana na ww. rachunku, księgowanie musi nastąpić przed godziną 20:00. Top Podróże nie ponosi odpowiedzialności za opóźnioną realizację przelewu przez banki Użytkownik nie może mieć wobec Top Podróże roszczeń, że spółka nie wystawiła biletu w związku z opóźnieniem uznania jej rachunku bankowego przelewem Użytkownika. Wyjątek stanowią dni wolne od pracy – informacja zamieszczana jest na stronie internetowej www.toptur.pl. Uwaga! Linie lotnicze zezwalają na wystawienie biletu w terminie nieprzekraczającym 72 h od momentu dokonania rezerwacji lub w terminie nieprzekraczającym 24 h lub wcześniejszym w przypadku rezerwacji niektórych biletów w taryfie specjalnej. Nie dotrzymanie tego terminu oznacza anulację rezerwacji Użytkownika. Top Podróże nie ponosi żadnej odpowiedzialności za anulacje rezerwacji Użytkowników, wywołane zwłoką w dokonywaniu wpłat na rachunek Top Podróże ponad okresy wskazane w niniejszym Regulaminie.
   7. Płatność elektronicznym narzędziem płatniczym:
    • Użytkownik systemu rezerwacji biletów lotniczych on-line dokonuje zakupu posługując się karta płatniczą VISA, Eurocard, Mastercard, Diners Club, American Express lub innym instrumentem płatniczym o którym mowa w ustawie o usługach płatniczych. (Dz. U. 2011 nr 199 poz. 1175 z późn. zm.).
    • Transakcja zakupu z wykorzystaniem elektronicznych instrumentów płatniczych jest transakcją bezpieczną.
    • Wybierając jako formę płatności “karta płatnicza”, Użytkownik zobowiązany jest wypełnić w kwestionariuszu osobowym Systemu Rezerwacji pola definiujące dane używanej przez niego karty płatniczej (takie jak: rodzaj karty, numer karty oraz data ważności). Po zgłoszeniu rezerwacji karta płatnicza jest automatycznie autoryzowana przez System Rezerwacji w systemie order by phone przez Top Podróże i obciążana kwotą należną za zakupione bilety lotnicze. Uwaga! Podanie błędnych danych karty płatniczej (np. błędny numer lub data ważności) spowoduje odrzucenie zapytania przez System Rezerwacji.
    • Obciążenie karty płatniczej następuje w dwóch transakcjach, kwota biletu netto wraz z opłatami lotniskowymi pobierana jest przez linię lotniczą, kwota za opłatę transakcyjną pobierana jest przez Top Podróże zastrzega możliwość pobrania należności jedną transakcją.
  9. Forma biletu Top Podróże wystawia Użytkownikowi bilet w formie elektronicznej.
  10. Dostarczanie biletu lotniczego elektronicznego. Bilety lotnicze elektroniczne, zakupione na www.toptur.pl doręczane są na adres poczty elektronicznej wskazany w kwestionariuszu osobowym Systemu Rezerwacji lub podany w procesie zakupu za pośrednictwem Telefonicznego Centrum Obsługi Klienta.
  11. Anulacja rezerwacji z winy przewoźnika
   1. Top Podróże nie ponosi odpowiedzialności za zmiany i anulacje dokonane przez linie lotnicze w rezerwacjach Użytkowników Systemu bez jej udziału. Informacje o ewentualnych zaistniałych zmianach w rezerwacji Użytkownika, przesyłane będą przez pracownika Top Podróże pod wskazany w kwestionariuszu osobowym adres poczty elektronicznej lub przekazywane telefonicznie pod wskazany numer kontaktowy.
   2. Wszelkie roszczenia wynikające z anulowania lub zmiany, w tym opóźnienia połączenia przez linię lotniczą, Użytkownik winien kierować do tej linii. Linie lotnicze ponoszą odpowiedzialność na warunkach Konwencji Warszawskiej i Konwencji Montrealskiej.
  12. Zwrot biletu lotniczego:
   1. Użytkownik ma prawo dokonać zwrotu biletu lotniczego zakupionego na stronie www.toptur.pl pod warunkiem, że zwrot ten nastąpi przed dniem określonym jako data wylotu i o ile zezwala na to taryfa zastosowana w bilecie lotniczym a ustalona bezpośrednio przez linie lotnicze, z którą Użytkownik ma obowiązek się zapoznać przed dokonaniem zakupu biletu. Zwrot biletu lotniczego wiąże się z potrąceniem opłaty karnej, wysokość opłaty karnej określona jest przez linię lotniczą. W przypadku brakiem zgody odnośnie zwrotu pomiędzy osobami wskazanymi jako podróżni na bilecie lotniczym decydujące znaczenie ma oświadczenie woli złożone przez osobę dokonującą opłaty za bilet, chyba, że przy zamówieniu biletu w sposób wyraźny wskazano, osoby płacące za poszczególne bilety w ramach jednej rezerwacji.
   2. Wybrane taryfy promocyjne nie zezwalają na dokonanie jakichkolwiek zmian w bilecie lotniczym i na zwrot biletu do wystawcy przed rozpoczęciem podróży (rezygnacja z przelotu wiąże się z całkowitą utratą opłaty uiszczonej za bilet lotniczy).
   3. Zwracając bilet elektroniczny Użytkownik powinien skontaktować się telefonicznie z Telefonicznym Centrum Obsługi Klienta w celu dokonania zwrotu biletu.
   4. W zależności od zastosowanej formy płatności, kwota należna Użytkownikowi za zwracany bilet lotniczy przesyłana jest bezpośrednio na rachunek bankowy Użytkownika lub na rachunek karty płatniczej Użytkownika w terminie do 7 dni od daty otrzymania przez Top Podróże kwoty od linii lotniczych. Jako termin dokonania zwrotu pieniędzy uznaje się obciążenie rachunku bankowego Top Podróże.
  13. Taryfy promocyjne – ograniczenie odpowiedzialności:

  Niektóre taryfy promocyjne, dostępne w Systemie Rezerwacji, posiadają ściśle określone warunki rezerwowania i wystawiania biletów lotniczych. Dotyczy to w szczególności taryf, które muszą zostać zarezerwowane i wykupione z co najmniej 3, 7 lub 14-dniowym wyprzedzeniem. Nie dotrzymanie tego warunku może wpłynąć na zmianę ceny biletu lotniczego. Top Podróże zastrzega sobie prawo anulowania rezerwacji Użytkownika, dokonanej dokładnie na trzy, siedem lub czternaście dni przed wylotem, w związku z przekroczeniem przez Użytkownika limitu wykupu określonego w warunkach taryfy Przewoźnika na warunkach przez niego ustalonych. Linia lotnicza może zażądać wcześniejszego wystawienia biletu. W takim przypadku otrzymają Państwo od nas informację na obecny adres e-mail o wymaganym terminie wpłaty.

 • Regulamin - Rezerwacje Hoteli

  I. REGULACJE OGÓLNE

  1. Top Podróże nie jest stroną umów o świadczenie usług hotelarskich oraz innych umów pozostających z nimi w związku, zawieranych za pośrednictwem Systemu Rezerwacji, gdyż zawsze jest nią konkretnie wskazany i określony w ofercie usługodawca oferujący usługi będące przedmiotem umowy. Zawierane za pośrednictwem portalu www.toptur.pl umowy, o których mowa powyżej są zawierane i realizowane na podstawie ogólnych warunków umów poszczególnych usługodawców. Wszelkie dane zawarte w prezentowanej w Serwisie oferty oparte są na danych przekazanych bezpośrednio przez dostawców usług hotelowych.
  2. Użyte w niniejszym Regulaminie sformułowania oznaczają:
   1. Dostawca – dostawca usług hotelarskich, lub z nimi związanych, Top Podróże oferujący Użytkownikowi za pośrednictwem strony internetowej www.toptur.pl oraz innych stron należących do podmiotów współpracujących z Top Podróże swoje usługi szczegółowo opisane w poszczególnych ofertach.
   2. Usługi hotelarskie lub hotelowe – krótkotrwałe, ogólnie dostępne wynajmowanie domów, mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych, a także miejsc na ustawienie namiotów lub przyczep samochodowych oraz świadczenie, w obrębie obiektu, usług z tym związanych,
   3. Produkty pakietowe – indywidualnie i samodzielnie skonfigurowane przez Użytkownika w trakcie procesu rezerwacji rozwiązanie stanowiące pakiet podróży, w skład którego wchodzi kilka pojedynczych usług w zakresie skorzystania z usługi przewozowej (transport lotniczy) i rezerwacji usługi hotelarskiej, wraz z ewentualnymi usługami dodatkowymi, dostępne za pośrednictwem portalu www.toptur.pl.
  3. Przedmiot Regulacji Niniejszy Regulamin normuje zasady udostępniania na stronie internetowej www.toptur.pl usług hotelowych oferowanych przez podmioty trzecie Użytkownikom, którzy chcą złożyć stosowną rezerwację.
  4. Top Podróże zapewnia Użytkownikowi: bezpośredni dostęp do oferowanych przez dostawców usług hotelarskich, które dotyczą obiektów znajdujących się zarówno w kraju jak i za granicą, możliwość skorzystania z produktów pakietowych dowolnie i indywidualnie konfigurowanych przez Użytkowników.
  5. W razie gdy z przepisów prawa wynikać będzie taki obowiązek, Top Podróże zobowiązuje się do płacenia podatku VAT za świadczone usługi. Top Podróże jest nadto obowiązana do zagwarantowania, w tym od strony finansowej, dostępności elementów składowych produktów pakietowych na swojej stronie internetowej.

  II. MOŻLIWE WARIANTY REZERWACJI USŁUG HOTELARSKICH

  1. W zależności od oferty poszczególnych dostawców, wyróżnia się następujące zasady rezerwacji i dokonywania odpłatności za usługi hotelarskie:
   1. dokonanie rezerwacji usługi hotelarskiej za pośrednictwem Systemu Rezerwacji, przy jednoczesnym uregulowaniu przez Użytkownika zapłaty w terminach wynikających z oferty obiektu bezpośrednio na rzecz oferującego obiekt dostawcy – brak wpłaty na rzecz Top Podróże
   2. dokonanie rezerwacji usługi hotelarskiej za pośrednictwem Systemu Rezerwacji przy jednoczesnym uregulowaniu przez Użytkownika zapłaty w terminach wynikających z oferty obiektu na rzecz Top Podróże.

  III. SKŁADANIE ZAPYTAŃ I REZERWACJI USŁUG HOTELOWYCH

  1. Zapytanie o rezerwację: Użytkownik dokonuje zapytania o rezerwację usługi hotelarskiej wybierając jedną z dostępnych opcji – elektroniczny System Rezerwacji dostępny na www.toptur.pl, na innych stronach należących do podmiotów współpracujących z Top Podróże albo kontakt telefoniczny pod numer wskazanym Telefonicznego Centrum Obsługi Klienta- oraz poprzez wprowadzenie do kwestionariusza osobowego wszelkich niezbędnych danych.
  2. Potwierdzenie zapytania i ceny:
   1. Użytkownik otrzymuje na podany przez siebie adres poczty elektronicznej potwierdzenie zapytania, zawierające oprócz numeru rezerwacji, informację o usłudze hotelarskiej, całkowitej cenie usługi oraz wybranej formie płatności.
   2. Założenie i posiadanie rezerwacji przez Użytkownika jest zobowiązaniem do skorzystania z usługi hotelarskiej.
   3. Cena usługi hotelarskiej wyrażana jest w PLN, lub innej walucie określonej w formularzu zapytania. Na cenę usługi składają się w szczególności: taryfa netto, opłaty dodatkowe, sprzątanie końcowe oraz inne opłaty wskazane w rezerwacji.
   4. W przypadku, gdy rezerwowana usługa stosownie do warunków jej rezerwacji wymaga dokonania przez Użytkownika należnej wpłaty na rzecz Top Podróże cena usługi podana w potwierdzeniu rezerwacji nie jest gwarantowana aż do momentu otrzymania płatności przez Top Podróże z uwagi na warunki określone przez Dostawców Hotelowych
   5. Użytkownik przed dokonaniem płatności zobowiązany jest do sprawdzenia poprawności danych zawartych w przesłanym potwierdzeniu.
  3. Złożenie zamówienia usługi hotelarskiej:
   1. Użytkownik może dokonać złożenia zamówienia pod warunkiem wprowadzenia prawdziwych danych osobowych do Systemu Rezerwacji. Przed dokonaniem zamówienia, obowiązkiem Użytkownika jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i jego akceptacja oraz zapoznanie się z warunkami rezerwacji usługi dotyczącymi wybranego przez Użytkownika obiektu oferującego usługę.
   2. Zrozumienie warunków rezerwacji pomoże Użytkownikowi dokonać wyboru najatrakcyjniejszej cenowo usługi, a także pozwoli zminimalizować koszty ewentualnej anulacji zamówienia.
   3. Po otrzymaniu zgłoszenia rezerwacji Top Podróże może kontaktować się z Użytkownikiem celem zweryfikowania danych Użytkownika i potwierdzenia oferty. W przypadku niemożności skontaktowania się z Użytkownikiem Top Podróże nie odpowiada za skuteczne przyjęcie rezerwacji przez dostawcę, zgodnie z treścią dokonanego zgłoszenia.
   4. Każda rezerwacja/zgłoszenie jest przekazywane przez Top Podróże  imieniu Użytkownika do danego dostawcy jako deklaracja zamówienia.
   5. Hotel ma prawo do anulowania rezerwacji w przypadku nie zgłoszenia się w dniu rozpoczęcia usługi w obiekcie oferującym usługę. Czas i warunki anulacji określają szczegółowe warunki rezerwacji obiektu oferującego usługę.
  4. Potwierdzenie rezerwacji. Wydrukowane przez Użytkownika, otrzymane na adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia rezerwacji, „voucher hotelowy”, wraz z dokonaną w terminie wymaganą ewentualnie opłatą stanowi zamówienie usługi hotelarskiej.

  IV. FORMY PŁATNOŚCI

  1. Formy płatności:
   1. W przypadku gdy płatność za usługę ma być dokonana przez przybyciem do obiektu bezpośrednio na rzecz dostawcy, oferta zawiera szczegółowe dane niezbędne do dokonania stosownych opłat.
   2. W przypadku gdy zgodnie z ofertą dotyczącą danego obiektu płatność za usługę ma być dokonana przed przybyciem do obiektu na rzecz Top Podróże, akceptowane są dwie formy płatności za usługi hotelowe/hotelarskie:
    • płatność elektronicznym instrumentem płatniczym,
    • płatność przelewem,
    • wpłata gotówkowa.
   3. wyboru preferowanej formy płatności dokonują Użytkownicy w kwestionariuszu osobowym Systemu Rezerwacji, przy czym:
    • Zapłaty przelewem można dokonać wyłącznie za rezerwowane w www.toptur.pl obiekty (lokale). Wybierając jako formę płatności “przelew”, Użytkownik zobowiązany jest wpłacić, w terminie 24 godzin od zgłoszenia rezerwacji, kwotę należną. za usługę.
    • Wpłaty gotówkowe i płatności przelewem należy dokonywać na rachunek: Top Podróże, Pl. Zwycięstwa 1, 70-233 Szczecin
    • Bank PKO S.A. VII/O Szczecin
    • Nr. konta: 95 1240 1864 1111 0000 2206 0983
    • Na przelewie należy podać imię i nazwisko Użytkownika oraz numer rezerwacji.
    • Płatność elektronicznym narzędziem płatniczym.
    • Użytkownik Systemu Rezerwacji on-line dokonuje zakupu posługując się karta płatniczą VISA, Eurocard, Mastercard, Diners Club, American Express lub innym elektronicznym narzędziem płatniczym o którym mowa w ustawie o usługach płatniczych. (Dz. U. 2011 nr 199 poz. 1175 z późn. zm.).
   4. Transakcja zakupu z wykorzystaniem elektronicznych instrumentów płatniczych jest transakcją bezpieczną.
   5. Wybierając jako formę płatności “karta płatnicza” Użytkownik zobowiązany jest wypełnić w kwestionariuszu osobowym Systemu Rezerwacji pola definiujące dane używanej przez niego karty płatniczej (takie jak: rodzaj karty, numer karty oraz data ważności, kod CVV/CVC). Po zgłoszeniu rezerwacji karta kredytowa jest automatycznie autoryzowana przez System Rezerwacji Top Podróże a następnie obciążana kwotą należną za zakupione usługi (Dotyczy tylko rezerwacji płatnych na rzecz Top Podróże).
   6. Uwaga! Podanie błędnych danych karty płatniczej (np. błędny numer lub data ważności) spowoduje odrzucenie zapytania przez System Rezerwacji.
  2. Po dokonaniu zapłaty (obciążenie karty, dokonanie przelewu, zapłata gotówką) i jej zaksięgowaniu system automatycznie stworzy i prześle na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej voucher potwierdzający zakup usługi hotelowej. Voucher stanowi dowód zakupu usługi hotelowej, którym Użytkownik winien legitymować się w momencie skorzystania z usługi w hotelu.

  V. WARUNKI ANULACJI REZERWACJI/ZAMÓWIENIA

  1. Anulowanie rezerwacji/zamówienia. Rezerwacja usługi hotelarskiej/hotelowej podlega polityce rezygnacji przedstawionej na stronie rezerwacji danego dostawcy.
  2. Anulacja w przypadku niezidentyfikowanego użytkownika. W celu uniknięcia nadużyć w Systemie Rezerwacji i nieobciążania dostawców fałszywymi lub wprowadzającymi w błąd rezerwacjami, Top Podróże  zastrzega sobie prawo do anulowania w poszczególnych przypadkach niegwarantowanych rezerwacji, o ile nie ma możliwości skontaktowania się z Użytkownikiem pod wskazanym przez niego numerem telefonu. W takich przypadkach Użytkownikowi nie przysługuje roszczenie do skorzystania z usługi hotelarskiej. To samo dotyczy sytuacji, w której Top Podróże poweźmie informację, iż z adresu e-mail podanego przez Użytkownika dokonywano w przeszłości rezerwacji, które nie zostały wykorzystane lub, gdy zapytania zwrotne wykonywane tą drogą przez Top Podróże pozostają bez odpowiedzi. Aby zapobiec anulowaniu rezerwacji wskutek podejrzenia, że dana rezerwacja została dokonana z umyślnym zamiarem jej niewykorzystania, Użytkownik ma możliwość dokonania rezerwacji gwarantowanej przez podanie numeru swojej karty płatniczej. Klient może zostać poproszony o przesłanie skanu karty i dokumentu tożsamości oraz wypełnionego formularza UCCCF dla potrzeb weryfikacji prawidłowości transakcji.

  VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Użytkownik wyraża zgodę na transfer jego danych osobowych oraz oświadcza iż dysponuje zgodą innych osób, na rzecz i w imieniu których dokonuje rezerwacji do przetwarzania danych tych osób, przez Top Podróże do dostawców w celu realizacji procesu rezerwacji oraz oferowania Użytkownikom ewentualnego posprzedażowego wsparcia za pośrednictwem strony internetowej www.toptur.pl w zakresie zamówionej usługi.
  2. Ewentualne roszczenia Użytkowników oraz wnioski odszkodowawcze za szkody przez nich poniesione winny być wnoszone oraz wykonywane wobec właściwych dostawców. Top Podróże odpowiada za nienależyte wykonanie usługi pośrednictwa.
  3. Rolą Top Podróże i innych firm współpracujących z nią w zakresie dostarczania baz danych o obiektach hotelarskich dostawców jest stworzenie Użytkownikowi dostępu do bezpośrednich ofert prezentowanych przez poszczególnych dostawców.
  4. Informacje o hotelach i standardach ich usług. Międzynarodowa klasyfikacja hoteli oparta na systemie gwiazdek stanowi niewiążącą informację o standardzie danego hotelu. Dostępna w Systemie Rezerwacyjnym Top Podróże informacja o hotelach opiera się na ocenie własnej danego hotelu.
 • Regulamin - Rezerwacje Wczasów

  SKŁADANIE ZAPYTAŃ I REZERWACJI IMPREZ TURYSTYCZNYCH, FORMY PŁATNOŚCI

  1. Zapytanie o rezerwację: Użytkownik dokonuje zapytania o rezerwację usługi turystycznej wybierając jedną z dostępnych opcji – elektroniczny System Rezerwacji dostępny na www.toptur.pl, na innych stronach należących do podmiotów współpracujących z Top Podróże albo kontakt telefoniczny pod numer wskazanym Telefonicznego Centrum Obsługi Klienta- oraz poprzez wprowadzenie do kwestionariusza osobowego wszelkich niezbędnych danych.
  2. Potwierdzenie zapytania i ceny:
   1. Użytkownik otrzymuje na podany przez siebie adres poczty elektronicznej potwierdzenie zapytania, zawierające oprócz numeru rezerwacji, informację o usłudze turystycznej, całkowitej cenie usługi oraz wybranej formie płatności.
   2. Założenie i posiadanie rezerwacji przez Użytkownika jest zobowiązaniem do skorzystania z usługi turystycznej.
   3. Cena usługi turystycznej wyrażana jest w PLN, lub innej walucie określonej w formularzu zapytania. Na cenę usługi składają się w szczególności: taryfa netto, opłaty dodatkowe, sprzątanie końcowe oraz inne opłaty wskazane w rezerwacji.
   4. W przypadku, gdy rezerwowana usługa stosownie do warunków jej rezerwacji wymaga dokonania przez Użytkownika należnej wpłaty na rzecz Top Podróże cena usługi podana w potwierdzeniu rezerwacji nie jest gwarantowana aż do momentu otrzymania płatności przez Top Podróże z uwagi na warunki określone przez Dostawców usług turystycznych
   5. Użytkownik przed dokonaniem płatności zobowiązany jest do sprawdzenia poprawności danych zawartych w przesłanym potwierdzeniu.
   6. Użytkownik ma obowiązek zapoznać się i dostosować do warunkami uczestnictwa wybranego Dostawcy usług turystycznych.
  3. Złożenie zamówienia usługi turystyczne:
   1. Użytkownik może dokonać złożenia zamówienia pod warunkiem wprowadzenia prawdziwych danych osobowych do Systemu Rezerwacji. Przed dokonaniem zamówienia, obowiązkiem Użytkownika jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i jego akceptacja oraz zapoznanie się z warunkami rezerwacji usługi dotyczącymi wybranego przez Użytkownika obiektu oferującego usługę.
   2. Zrozumienie warunków rezerwacji pomoże Użytkownikowi dokonać wyboru najatrakcyjniejszej cenowo usługi, a także pozwoli zminimalizować koszty ewentualnej anulacji zamówienia.
   3. Po otrzymaniu zgłoszenia rezerwacji Top Podróże może kontaktować się z Użytkownikiem celem zweryfikowania danych Użytkownika i potwierdzenia oferty. W przypadku niemożności skontaktowania się z Użytkownikiem Top Podróże nie odpowiada za skuteczne przyjęcie rezerwacji przez dostawcę, zgodnie z treścią dokonanego zgłoszenia.
   4. Każda rezerwacja/zgłoszenie jest przekazywane przez Top Podróże  imieniu Użytkownika do danego dostawcy jako deklaracja zamówienia.
   5. Dostawca usługi ma prawo do anulowania rezerwacji w przypadku nie zgłoszenia się w dniu rozpoczęcia usługi w obiekcie oferującym usługę. Czas i warunki anulacji określają szczegółowe warunki rezerwacji obiektu oferującego usługę.
  4. Potwierdzenie rezerwacji. Wydrukowane przez Użytkownika, otrzymane na adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia rezerwacji, umowę o świadczenie usług turystycznych, wraz z dokonaną w terminie wymaganą ewentualnie opłatą stanowi zamówienie usługi turystycznej.

  II. FORMY PŁATNOŚCI

  1. Formy płatności:
   1. Zgodnie z ofertą dotyczącą danej usługi turystycznej płatność za usługę ma być dokonana przed rozpoczęciem imprezy na rzecz Top Podróże, akceptowane są dwie formy płatności za usługi turystyczne:
    • płatność przelewem,
    • wpłata gotówkowa.
   2. Wyboru preferowanej formy płatności dokonują Użytkownicy w kwestionariuszu osobowym Systemu Rezerwacji, przy czym:
    • Zapłaty przelewem można dokonać wyłącznie za rezerwowane na www.toptur.pl usługi turystyczne.Wybierając jako formę płatności “przelew”, Użytkownik zobowiązany jest wpłacić, w terminie 24 godzin od zgłoszenia rezerwacji, kwotę należną. za usługę.
    • Wpłaty gotówkowe i płatności przelewem należy dokonywać na rachunek: Top Podróże, Pl. Zwycięstwa 1, 70-233 Szczecin
    • Bank PKO S.A. VII/O Szczecin
    • Nr. konta: 95 1240 1864 1111 0000 2206 0983
    • Na przelewie należy podać imię i nazwisko Użytkownika oraz numer rezerwacji.
    • Płatność elektronicznym narzędziem płatniczym.
    • Użytkownik Systemu Rezerwacji on-line dokonuje zakupu posługując się karta płatniczą VISA, Eurocard, Mastercard, Diners Club, American Express lub innym elektronicznym narzędziem płatniczym o którym mowa w ustawie o usługach płatniczych. (Dz. U. 2011 nr 199 poz. 1175 z późn. zm.).
   3. Transakcja zakupu z wykorzystaniem elektronicznych narzędziem płatniczych jest transakcją bezpieczną.
   4. Wybierając jako formę płatności “karta płatnicza” Użytkownik zobowiązany jest wypełnić w kwestionariuszu osobowym Systemu Rezerwacji pola definiujące dane używanej przez niego karty płatniczej (takie jak: rodzaj karty, numer karty oraz data ważności, kod CVV/CVC). Po zgłoszeniu rezerwacji karta kredytowa jest automatycznie autoryzowana przez System Rezerwacji Top Podróże a następnie obciążana kwotą należną za zakupione usługi (Dotyczy tylko rezerwacji płatnych na rzecz Top Podróże).
   5. Uwaga! Podanie błędnych danych karty płatniczej (np. błędny numer lub data ważności) spowoduje odrzucenie zapytania przez System Rezerwacji.
  2. Po dokonaniu zapłaty (obciążenie karty, dokonanie przelewu, zapłata gotówką) i jej zaksięgowaniu system automatycznie stworzy i prześle na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej voucher potwierdzający zakup usługi hotelowej. Voucher stanowi dowód zakupu usługi hotelowej, którym Użytkownik winien legitymować się w momencie skorzystania z usługi w hotelu.

  III. WARUNKI ANULACJI REZERWACJI/ZAMÓWIENIA

  1. Anulowanie rezerwacji/zamówienia. Rezerwacja usługi turystycznej podlega polityce rezygnacji przedstawionej przez danego dostawce.
  2. Anulacja w przypadku niezidentyfikowanego użytkownika. W celu uniknięcia nadużyć w Systemie Rezerwacji i nieobciążania dostawców fałszywymi lub wprowadzającymi w błąd rezerwacjami, Top Podróże zastrzega sobie prawo do anulowania w poszczególnych przypadkach niegwarantowanych rezerwacji, o ile nie ma możliwości skontaktowania się z Użytkownikiem pod wskazanym przez niego numerem telefonu. W takich przypadkach Użytkownikowi nie przysługuje roszczenie do skorzystania z usługi turystycznej. To samo dotyczy sytuacji, w której Top Podróże poweźmie informację, iż z adresu e-mail podanego przez Użytkownika dokonywano w przeszłości rezerwacji, które nie zostały wykorzystane lub, gdy zapytania zwrotne wykonywane tą drogą przez Top Podróże pozostają bez odpowiedzi. Aby zapobiec anulowaniu rezerwacji wskutek podejrzenia, że dana rezerwacja została dokonana z umyślnym zamiarem jej niewykorzystania, Użytkownik ma możliwość dokonania rezerwacji gwarantowanej przez podanie numeru swojej karty płatniczej. Klient może zostać poproszony o przesłanie skanu karty i dokumentu tożsamości oraz wypełnionego formularza UCCCF dla potrzeb weryfikacji prawidłowości transakcji.

  IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Użytkownik wyraża zgodę na transfer jego danych osobowych oraz oświadcza iż dysponuje zgodą innych osób, na rzecz i w imieniu których dokonuje rezerwacji do przetwarzania danych tych osób, przez Top Podróże do dostawców w celu realizacji procesu rezerwacji oraz oferowania Użytkownikom ewentualnego posprzedażowego wsparcia za pośrednictwem strony internetowej www.toptur.pl w zakresie zamówionej usługi.
  2. Ewentualne roszczenia Użytkowników oraz wnioski odszkodowawcze za szkody przez nich poniesione winny być wnoszone oraz wykonywane wobec właściwych dostawców. Top Podróże odpowiada za nienależyte wykonanie usługi pośrednictwa.
  3. Rolą Top Podróże i innych firm współpracujących z nią w zakresie dostarczania usług turystycznych dostawców jest stworzenie Użytkownikowi dostępu do bezpośrednich ofert prezentowanych przez poszczególnych dostawców.
  4. Informacje o usługach turystycznych i ich standardach. Międzynarodowa klasyfikacja hoteli oparta na systemie gwiazdek stanowi niewiążącą informację o standardzie danego hotelu. Dostępna w Systemie Rezerwacyjnym Top Podróże informacja o hotelach opiera się na ocenie własnej danego hotelu.
Oferta zamieszczona na stronie nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych
Copyright ©2017 Top Podróże - Tanie loty i Bilety Lotnicze Szczecin, pl. Zwycięstwa 1, Szczecin